Waarom doen we wat we doen?

Novae Popschool Ede Apeldoorn Enschede Band les workshop cursus muziek leren spelen

“De popschool helpt muzikanten hun muzikale eigenheid te ontplooien zodat ze meer succes en vervulling in het leven krijgen. Onze missie is om bij te dragen aan een socialere samenleving door de kracht van vernieuwend muziekonderwijs.”

Muziekles verrijkt je leven

De popschool gelooft dat vernieuwend en inspirerend muziekonderwijs die aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen, de kracht heeft om mensen socialer met elkaar te laten leven, spelen en werken. Alle competenties die nodig zijn voor het leren spelen van een muziekinstrument; voor het kunnen samen spelen in een band, orkest, koor of ensemble; voor het kunnen optreden op een podium voor een publiek; voor het creëren van je eigen muziek en voor het leren luisteren naar muziek zijn basiscompetenties voor het normale leven.

De popschool gelooft daarom dat muziekleerlingen meer succes en vervulling in hun leven kunnen verwachten als deze competenties worden gestimuleerd en versterkt. Hierdoor draagt de popschool bij aan een socialere samenleving door de kracht van vernieuwend onderwijs.

Bezuiniging op muziekonderwijs

Uitgebreid marktonderzoek naar het huidige klimaat van ‘muziekbeoefening’ in Nederland laat zien dat de muziekcultuur erg onder druk staat en vooral in de toekomst steeds verder onder druk zal komen te staan. De overheid bezuinigt steeds meer op cultuur en daardoor gaan veel reguliere muziekscholen over de kop. Op basisscholen en het voortgezet onderwijs krijgt het muziekonderwijs steeds minder prioriteit, of is zelfs helemaal verdwenen uit het lesaanbod. Dit zorgt samen met de huidige maatschappelijke trends (individualisering/a-socialisering/verhuftering) voor een neergaande spiraal. Dit zal in de (nabije) toekomst grote sociale gevolgen hebben.

Muziek als basis voor je leven

Vele wetenschappelijke onderzoeken bewijzen dat muziek maken een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden. Door zelf muziek te maken worden er neurologische verbindingen gelegd tussen de rechter en de linker hersenhelften, waardoor ratio & logica en intuïtie & emotie meer verweven zijn met elkaar. Door het leren bespelen van een muziekinstrument wordt het intelligentiequotiënt verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd. Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld en een hoger acceptatieniveau en respect voor anderen.

Muziek maken en beluisteren behoort tot de basis van de algemene ontwikkeling van de mens en zou daarom ook aan de basis moeten staan van elk opleidings- en opvoedingstraject. Ouders hebben de morele plicht hun kinderen muziek te laten maken en een muziekinstrument te leren spelen. En de overheid heeft een sociale en morele plicht om muziekbeoefening te stimuleren en mogelijk te maken. Naast dat het maken van muziek leuk is, zijn er tal van economische, maatschappelijke en politieke voordelen aan het maken van muziek.

Deze missie willen we gestalte geven met onze visie:

Novae Popschool wil bijdragen aan een sociale revolutie via een netwerk van popscholen met vernieuwend en modern muziekonderwijs. Daarnaast wil de popschool de spil zijn in regionale en landelijke samenwerkingsnetwerken van scholen, opleidingen, instellingen en culturele organisaties die gezamenlijk zoveel mogelijk kinderen, tieners, jongeren en volwassenen in aanraking laten komen met muziek, kunst & cultuur en ze stimuleren en te motiveren om zelf te gaan musiceren. Om zo de Nederlandse muziekcultuur weer op te laten bloeien, maar nog meer om Nederland socialer te maken.

Aanmelden Popschool-Update