Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die jij met Novae Popschool sluit. Met overeenkomst bedoelen we jouw lesovereenkomst voor jouw abonnement of dat van je kind. Sommige bepalingen in deze voorwaarden gelden alleen voor abonnementen en sommige alleen voor korte cursussen en lessen. Daarnaast kunnen andere of aanvullende voorwaarden gelden (bijvoorbeeld voor workshops, clinics, masterclasses, evenementen etc.). Alle Novae Popschool voorwaarden kun je terugvinden op www.popschool.eu/voorwaarden.

2. Alle aanbiedingen die Novae Popschool doet zijn vrijblijvend. Novae Popschool mag er dus nog op terugkomen tot het moment waarop jij de aanbieding hebt geaccepteerd.

3. Novae Popschool mag de overeenkomst eenzijdig wijzigen. Novae Popschool zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, zal Novae Popschool jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijziging ingaat.

4. Deze overeenkomst is persoonsgebonden. Alleen jij mag van de overeenkomst gebruik maken.

5. De administratie van Novae Popschool correspondeert voornamelijk via email. Novae Popschool dient daarom ten alle tijde op de hoogte te zijn van de juiste adresgegevens, inclusief emailadres van (ouders- verzorgers van) de leerling/cursist. Alle correspondentie (van ouders/ verzorgers) van de leerling/cursist aan Novae Popschool met betrekking tot de lesovereenkomst, algemene voorwaarden en financiële zaken dient gevoerd te worden met de klantenservice van de popschool en niet via de docenten.

6. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website/brochure vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, e.d.). Novae Popschool Ede behoudt zich het recht om af te wijken van de verstrekte informatie.

7. Uitspraken van docenten van Novae Popschool over contract, contractsduur, opzegging, uitschrijving etc. zijn niet bindend. De docenten van Novae Popschool maken geen deel uit van deze overeenkomst. Deze overeenkomst wordt aangegaan tussen jou en Novae Popschool.

Artikel 2 – Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie

1. Een overeenkomst komt tot stand als a) jij je inschrijft en Novae Popschool deze aanvraag schriftelijk of elektronisch bevestigt of b) met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, d.w.z. het daadwerkelijk volgen van lessen of cursussen.

2. Als Novae Popschool jouw aanmelding niet accepteert dan hoeft Novae Popschool daar geen reden voor te geven.

3. Je kunt de Novae Popschool Klantenservice bereiken op de manier die staat beschreven op de website van de popschool.

4. Als jij en Novae Popschool elektronisch communiceren (bijvoorbeeld via website, e-mail of sms) en er storingen of vertragingen optreden, dan is Novae Popschool daar niet verantwoordelijk voor.

5. De administratie van Novae Popschool houdt een volledige administratie bij van de overeenkomst, wat er tijdens de overeenkomst gebeurt en de geldende tarieven, waarbij geldt dat schriftelijke uitingen van Novae Popschool voor mondelinge uitingen gaan.

Artikel 3 – Het abonnement

1. Een abonnement kan op twee manieren worden aangegaan. Middels de ondertekende lesovereenkomst of middels het daadwerkelijk deelnemen aan de lessen/cursus.

2. De ingangsdatum van het contract is gelijk aan de datum van de eerste les.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en schriftelijk overeengekomen wordt een abonnement aangegaan voor een minimumduur van 12 of 24 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch voortgezet voor onbepaalde duur.

4. Tijdens de minimumduur kun je opzeggen tegen het einde van de minimumduur, met een opzegtermijn van één maand. Na de minimumduur kun je op elk gewenst moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Je kunt opzeggen door middel van een brief aan Novae Popschool, Postbus 8093, 6710 AB, Ede of per email aan: klantenservice@popschool.eu. Je kunt steeds op dezelfde manier opzeggen als je de overeenkomst hebt gesloten, dus als je per email een overeenkomst hebt gesloten, mag je deze ook per email opzeggen. Het opzeggen van je abonnement is alleen mogelijk als je hebt voldaan aan al je lopende betalingsverplichtingen. Novae Popschool mag een abonnement onder dezelfde voorwaarden en op dezelfde manieren als jij opzeggen.

5. De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk overeengekomen met de directie van de popschool.

6. Tussentijds overstappen naar een ander instrument of een uitgebreide (upgrade) of minder uitgebreide (downgrade) abonnementsvorm is alleen mogelijk met instemming van Novae Popschool. Vanaf de ingangsdatum van de nieuwe abonnementsvorm gaat er een nieuwe minimumduur in tegen de tarieven die op dat moment gelden. Een verandering van abonnement is alleen mogelijk als je voldaan hebt aan al je lopende betalingsverplichtingen. Wij kunnen bij overgang naar een downgrade voor de resterende periode de abonnementsvergoedingen in rekening brengen tegen de tarieven die dan gelden.

7. Gedurende de gehele contractsperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de directie van Novae Popschool kan, na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden. Het betreft uitsluitend de navolgende situaties: langdurige ziekte van de leerling/cursist (doktersverlkaring vereist); verhuizing buiten het werkgebied van Novae Popschool (meer dan 15 km); overlijden van de leerling/cursist; overmacht (uitsluitend ter beoordeling van de directie van Novae Popschool). De beslissing van de directie van Novae Popschool is bindend.

8. Bij uitschrijving wegens langdurige ziekte wordt in principe een opzegtermijn van twee maanden in acht genomen. Vanaf de negende maand is tussentijdse opzegging niet meer mogelijk.

9. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Novae Popschool op jou (bijvoorbeeld wat je nog aan abonnementsgeld moet betalen) meteen opeisbaar. Als Novae Popschool een abonnement beëindigt, bijvoorbeeld omdat jij jouw abonnementsgeld niet op tijd betaalt, moet je de resterende abonnementsvergoedingen aan Novae Popschool betalen. Dit heeft geen invloed op andere rechten van Novae Popschool. Als Novae Popschool bijvoorbeeld meer schade heeft geleden, mag Novae Popschool jou voor die schade ook aanspreken.

10. Novae Popschool mag het abonnement meteen beëindigen als jij schuldsanering of surseance van betaling hebt aangevraagd of die aan je is verleend, als je jouw faillissement aanvraagt of failliet bent verklaard, als jij je verplichting(en) onder jouw overeenkomst niet nakomt of als je de overeenkomst op andere wijze gebruikt dan waarvoor die bedoeld is.

Artikel 4 – Abonnementsvormen en –duur

Novae Popschool kent verschillende abonnementsvormen.

ALL ABONNEMENT

In het ALL abonnement heb je recht op 38 wekelijkse (instrumentale/vocale) lessen plus een 39ste praktijkles in de vorm van een uitvoering. De lessen worden zoveel mogelijk in groepsverband van twee of meer personen gegeven. Mocht het niet mogelijk zijn groepjes te formeren, zal er in overleg met Novae Popschool gekeken worden naar de mogelijkheid voor individueel les. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

LITE ABONNEMENT

In het LITE abonnement heb je recht op 19 lessen per jaar, plus een 20ste praktijkles in de vorm van een uitvoering. De lessen worden om de week en zoveel mogelijk in groepsverband van twee of meer personen gegeven. Mocht het niet mogelijk zijn groepjes te formeren, zal er in overleg met Novae Popschool gekeken worden naar de mogelijkheid voor individueel les. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma.

LITE+PLUS ABONNEMENT

In het LITE+PLUS abonnement heb je recht op 19 lessen per jaar, plus een 20ste praktijkles in de vorm van een uitvoering, aangevuld met 36 wekelijkse bandlessen. De (instrumentale/vocale) lessen worden individueel, om de week gegeven. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Plaatsing in het LITE+PLUS abonnement is alleen mogelijk indien er voldoende animo is in verband met het samenstellen van de bands.

ALL+PLUS ABONNEMENT

In het ALL-PLUS abonnement heb je recht op 38 individuele, wekelijkse (instrumentale/vocale) lessen plus een 39ste praktijkles in de vorm van een uitvoering, aangevuld met 36 bandlessen. De (instrumentale/vocale) lessen worden individueel, wekelijks gegeven. De einduitvoering is een praktijkles en maakt onderdeel uit van het lesprogramma. Plaatsing in het ALL-PLUS abonnement is alleen mogelijk indien er voldoende animo is in verband met het samenstellen van de bands.

FLEX ABONNEMENT

In het FLEX abonnement heb je recht op 10 individuele losse lessen. Het FLEX abonnement is als het ware een strippenkaart. De lessen dienen te worden afgenomen bij één en dezelfde docent. De afgenomen lessen dien je af te nemen binnen een vooraf vastgestelde periode. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen duurt deze periode nooit langer dan zes maanden. Lessen/strippen kunnen daarna niet meer worden gebruikt en zijn niet overdraagbaar op andere personen. Voor deelname aan een praktijkles in de vorm van een uitvoering wordt één les gerekend.

KORTE CURSUSSEN

Voor een korte (groeps)cursus wordt de lesovereenkomst aangegaan voor de periode waarin de cursus gegeven wordt. Dit staat vermeld in de beschrijving van de cursus.

Artikel 5 – Aanvullende modules

1. Aanvullende diensten worden geleverd met een eigen minimumduur. Heb je bijvoorbeeld een abonnement van 12 maanden en neem je er na zeven maanden een aanvullende module bij die acht maanden loopt, dan moet je de aanvullende module nog minimaal acht maanden afnemen ook al loopt je huidige abonnement nog vijf maanden.

2. Sommige aanvullende modules zijn van kortere duur dan jouw abonnement of kun je tussentijds beëindigen. Als dit het geval is, staat dat in de beschrijving van de module, op popschool.eu of is het opgenomen in de aanvullende voorwaarden.

Artikel 6 – Aanmelding en plaatsing

1. Aanmelden dient te geschieden middels het volledig invullen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst zal Novae Popschool een bevestiging van je aanmelding per email sturen. Aanmelding geeft geen garantie op plaatsing. Novae Popschool behoudt zich het recht voor een cursus of activiteit te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn.

2. Na je aanmelding word je door een van onze medewerkers of docenten benaderd (per email of telefoon) voor een roosterafspraak en een eerste lesafspraak. Indien je met de docent overeenstemming bereikt over de lesdag en lestijd, is de plaatsing daarmee een feit.

3. Als er geen geschikte lesplek wordt gevonden kom je automatisch op een wachtlijst. Hiervan ontvang je per email bericht van de klantenservice. Zodra er een lesplek gevonden/gecreëerd is zal een medewerker van de popschool of de docent contact met je opnemen voor plaatsing.

4. Mocht het niet mogelijk zijn om de lesvorm aan te bieden die in het aanmeldingsformulier wordt opgegeven heeft Novae Popschool Ede het recht hier een alternatieve lesvorm voor aan te bieden. Hiervoor zal per email, telefonisch of mondeling met de (ouders/verzorgers van) de leerling/cursist worden overlegd. Met het daadwerkelijk volgen van de andere lesvorm ga je akkoord met deze nieuwe lesvorm en het bijbehorende tarief.

5. In het geval van uitvoeringen en optredens zullen de reguliere lessen in de betreffende weken plaatsvinden in de vorm van groeps- praktijk-, bandlessen en/of de uitvoering zelf.

Artikel 7 – Vakanties, verzuim & restitutie

1. De vakantieperioden van Novae Popschool zijn zoveel mogelijk gelijk aan de adviesdata van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en/of die van het reguliere basisonderwijs in de regio’s van de popschool maar kunnen hiervan afwijken. De vakantiedata zijn op de website van Novae Popschool te lezen.

2. Indien je één of meerdere lessen op het afgesproken tijdstip verzuimt, blijft het abonnementsgeld verschuldigd. Dit geldt ook als je een FLEX abonnement of één of meerdere losse lessen hebt afgenomen.

3. Bij afwezigheid van de docent zal de docent zorgdragen voor een vervangende lesdag (inhaalles) of een invaldocent. Bij vervangende lesdagen (inhaallessen) gelden dezelfde verzuimregels als bij normale lesdagen.

4. Als in een cursusjaar meer dan drie lessen zijn uitgevallen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden van een docent, is restitutie van het abonnementsgeld mogelijk. Restitutie wordt op verzoek verleend na afloop van het schooljaar op basis van het werkelijk aantal gemiste lessen. De losse lesprijs wordt berekend door het jaarlijkse abonnementsgeld te delen door het aantal lessen (op jaarbasis) behorende bij de afgenomen abonnementsvorm. Een restitutieaanvraag wordt tot uiterlijk zes maanden na het cursusjaar waarover je teruggave vraagt, in behandeling genomen.

Artikel 8 – Tarieven

1. Voor de producten en diensten die jij van Novae Popschool afneemt, ben je een vergoeding verschuldigd. Je bent ook een vergoeding aan Novae Popschool verschuldigd voor producten en diensten van derden die je via Novae Popschool hebt besteld, zoals lesmaterialen of instrumenten. De verschillende tarieven vind je op popschool.eu/tarieven en kun je navragen bij de Klantenservice.

2. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen, -benodigdheden, excursies en bijzondere evenementen. Het abonnementsgeld wordt berekend aan de hand van je leeftijd en de lesvorm die je volgt. In het geval dat je een andere lesvorm volgt dan dat er bij je aanmelding is opgegeven, dien je het tarief van de gevolgde lessen te betalen.

3. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens zal er een herberekening plaatsvinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm vanwege de termijnbetalingen.

4. Novae Popschool wijzigt de tarieven één keer per jaar aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS. Als Novae Popschool dit doet binnen 3 maanden nadat je met Novae Popschool jouw overeenkomst hebt gesloten, mag je de overeenkomst kosteloos beëindigen.

5. Novae Popschool mag de tarieven of een ander onderdeel van de overeenkomst op ieder moment wijzigen. Novae Popschool zal je voorafgaand aan een wijziging informeren. Als je dan het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen, dan zal Novae Popschool jou daar ook op wijzen en mag je de overeenkomst beëindigen voordat de wijzigingen ingaan.

Artikel 9 – Betaling, niet-tijdige betaling en zekerheid

1. Bij het aangaan van een abonnement, geef je Novae Popschool een machtiging tot automatische incasso. Als je niet door middel van automatische incasso betaalt of het verschuldigde bedrag niet kan worden geïncasseerd (bijvoorbeeld omdat het saldo van jouw rekening te laag is), mag Novae Popschool jou (incasso)kosten in rekening brengen.

Als je niet aan een betalingsverplichting voldoet kan Novae Popschool tussentijdse of zelfs onmiddellijke betaling vragen, andere voorwaarden stellen aan toekomstige betalingen of aanvullende zekerheid vragen (bijvoorbeeld het vragen van een borg).

2. De SEPA Incasso zal elke maand op de 30ste plaats vinden.

3. Als je een abonnement bent aangegaan, brengt Novae Popschool de kosten in beginsel maandelijks in rekening. De administratie stuurt je hiervoor één keer per jaar een lesgeldoverzicht. Je lesgeldoverzicht wordt per e-mail verstuurd. Door het betalen van het lesgeld ga je akkoord met het ontvangen van een elektronisch lesgeldoverzicht. Tegen betaling kun je ook een papieren lesgeldoverzicht ontvangen.

4. Het lesgeld/abonnementsgeld moet betaald zijn binnen de termijn die op het lesgeldoverzicht genoemd wordt en anders binnen 14 dagen na ontvangst van het lesgeldoverzicht. Is het geld niet binnen die termijn door Novae Popschool ontvangen, dan mag Novae Popschool rente in rekening brengen. Als Novae Popschool een incassoprocedure start omdat je niet betaalt, dan mag Novae Popschool ook daar een redelijke vergoeding voor in rekening brengen. Novae Popschool draagt in dat geval jouw (persoons)gegevens over aan een incassobureau.

5. Je bent ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de abonnementsgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval dat betaling via automatische incasso om welke reden dan ook niet lukt, ben je zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor jou rekening volgens de Incassowet. Tevens zullen je lessen worden gestaakt tot dat je het verschuldigde bedrag voldaan hebt. De gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.

6. Als je het niet eens bent met jouw rekening, dan moet je dat zo snel mogelijk – in ieder geval binnen twee maanden – melden aan de Klantenservice van Novae Popschool. Als je een klacht indient, moet je de openstaande rekeningen waarop je klacht geen betrekking heeft, gewoon binnen de termijn betalen. Indien de klacht is afgewezen, dient de gehele openstaande rekening worden voldaan. Als je meerdere malen zonder rechtsgrond een klacht indient, mag Novae Popschool kosten die daarvoor gemaakt worden, bij jou in rekening te brengen.

7. Als Novae Popschool per ongeluk te weinig heeft gefactureerd kun je daar een extra rekening voor ontvangen. Als Novae Popschool teveel heeft gefactureerd zal dat worden verrekend of teruggestort.

9. Als je de rekening van Novae Popschool niet volledig betaalt, kan Novae Popschool je persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals een incassobureau.

Artikel 10 – Betaalwijze

1. Het abonnementsgeld kun je naar keuze betalen: óf door het totale abonnementsgeld in één keer te betalen aan het begin van je abonnement, óf door een doorlopende maandelijkse automatische incasso.

2. Kies je voor het gebruik van de doorlopende automatische incasso zal het abonnementsgeld in 12 maandelijkse termijnen worden geïncasseerd van je rekening. Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien je later in het seizoen met een cursus start, kan het verschuldigde abonnementsgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid worden aangepast.

3. Workshops en cursussen kun je op de volgende manier betalen: PayPal, iDEAL, Creditcard, eenmalige automatische incasso.

Artikel 11 – Opschortingsrecht Novae Popschool

1. Novae Popschool kan de dienstverlening onmiddellijk stoppen en je de toegang tot de lessen te ontzeggen als dit mag op basis van de wet. Dit kan onder andere het geval zijn wanneer: (a) jij jouw verplichtingen niet nakomt (bijvoorbeeld als je jouw rekening gedeeltelijk niet betaalt of deze Algemene Voorwaarden niet nakomt), (b) Novae Popschool fraude, wangedrag of misbruik vermoedt of (c) je niet op verzoek van Novae Popschool tussentijds de kosten betaalt of zekerheid stelt voor die kosten.

2. In dat geval ben je nog steeds verplicht de verschuldigde abonnementskosten tot aan het einde van de overeenkomst te betalen.

Artikel 12 – Privacy

1. Novae Popschool verwerkt jouw persoonsgegevens binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat doet Novae Popschool op een wijze en voor de doeleinden zoals beschreven in de meest recente versie van het ‘privacy statement’ (zie www.popschool.eu/privacy).

2. Als je via Novae Popschool een dienst (bijvoorbeeld een software applicatie) van een derde afneemt, waarvoor deze derde jouw persoonsgegevens verwerkt, dan is Novae Popschool niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verwerking van persoonsgegevens door deze derde.

Artikel 13 – Jouw overige verplichtingen

1. Als je een waarschuwing krijgt in verband met door jou veroorzaakt(e) overlast of misbruik, dan zal je de daarbij gegeven aanwijzingen moeten opvolgen.

2. Als jouw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld jouw bankrekeningnummer) dan dien je dat binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Als je gaat verhuizen moet je dit minimaal 14 dagen vóór jouw verhuizing doorgeven. Het doorgeven van wijzigingen kan via telefoon of email aan de Klantenservice van Novae Popschool: www.popschool.eu/klantenservice. Meld je niet binnen 14 dagen dat jouw gegevens zijn gewijzigd, dan zijn de gevolgen daarvan voor jouw rekening.

3. Je mag de overeenkomst, de rechten en/of verplichtingen daaronder niet overdragen aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van Novae Popschool.

4. Novae Popschool gebruikt beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen/deelnemers, opgenomen tijdens lessen, workshops, cursussen, uitvoeringen en evenementen, voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Novae Popschool, in de breedste zin van het woord, geef je automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik door Novae Popschool van tijdens deze activiteiten van jou gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij je uitdrukkelijk en schriftelijk bij de klantenservice hebt aangegeven daartegen bezwaar te maken.

5. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, prijzen e.d.). Novae Popschool behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Novae Popschool.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

1. Novae Popschool is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de leerling/cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de leerling/cursist. Deelnemen aan de lessen en het betreden van de locaties van Novae Popschool is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst gaat de (ouders/verzorgers van de) leerling/cursist hiermee akkoord.

2. Novae Popschool is niet aansprakelijk voor directe, indirecte en gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan omzet- en winstderving. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Novae Popschool is vastgesteld. In het geval dat wettelijke aansprakelijkheid van Novae Popschool is vastgesteld, is Novae Popschool aansprakelijk tot €1.000.000 voor alle gebeurtenissen samen. In geval van overmacht welke niet aan Novae Popschool kan worden toegerekend, is Novae Popschool niet aansprakelijk.

3. Dit artikel geldt altijd ongeacht de rechtsgrond waarop aansprakelijkheid wordt gebaseerd, bij schending van hoofdverplichtingen. Dit artikel geldt niet als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Novae Popschool of haar bedrijfsleiding.

4. Novae Popschool mag haar onderneming aan een ander overdragen. Als Novae Popschool dat doet, dan kun jij vanaf dat moment alleen die andere onderneming nog aanspreken. Als Novae Popschool slechts een deel overdraagt, dan kun je zowel die andere onderneming als Novae Popschool blijven aanspreken.

Artikel 15 – Klachten

1. Als je een klacht hebt, kun je deze binnen twee maanden bij Novae Popschool melden. Neem hiervoor contact op met de Klantenservice.

2. Novae Popschool doet haar best om binnen 10 werkdagen op jouw klacht te reageren. Mocht het Novae Popschool niet lukken om binnen 10 werkdagen te reageren, dan laat Novae Popschool jou weten wanneer Novae Popschool verwacht inhoudelijk op jouw klacht te kunnen reageren.

Artikel 16 – Klantenservice

1. Kijk op popschool.eu/klantenservice voor antwoorden op de meest gestelde vragen.

2. Heb je nog vragen? Je kan de Klantenservice bereiken op: 0318-690577. Wij staan op maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur voor je klaar.

Aanmelden Popschool-Update